NB!

Järvamaalt alguse saanud AVATUD TALUDE PÄEV on saanud tuule tiibadesse. 19.juulil 2015 saab üle Eestimaa külastada talusid ja põllumajandusettevõtteid. 

VAATA LÄHEMALT SIIT.

Maale elama Mess toimub 11.04.2015, Tallinnas Kalevi Staadionil. JAP osaleb ja esindab Järva-Jaani, Kareda ja Koigi piirkonna kogukondasid. Vaata lähemalt:

Projekti "Järvamaal on Mõnus" kokkuvõtet näed SIIT.

FILM "MTÜ Järva Arengu Partnerid tegevuspiirkonna LEADER projektid aastatel 2009-2013"
VAATA PROJEKTIDE FILME SIIT.
Vaata projektide teateid ja uudiseid SIIT
Vaata Eesti Leader Liidu uudiseid SIIT
 

Dokumendid, korrad, strateegia, juhendid

JAP TEGEVUSPIIRKONNA ARENGU STRATEEGILISED VALIKUD AASTATEKS

2009 - 2013

JAP tegevuspiirkonna arenguvisioon

Tegevuspiirkonna elanike kõrge elukvaliteet ning edu tööturul, mis saavutatakse läbi isiksuse ja ühistegevuse edendamise, erinevate elanikerühmade kaasamise, elukestva õppimise, kvaliteetse elukeskkonna ning konkurentsivõimelise, töökohti loova ja säilitava ettevõtluse.

JAP põhiülesanded:

- Tugev ja elujõuline kogukond - JAP tegevuspiirkonna inimkapitali ja ühtse kogukonna arendamine, pidades prioriteetseks positiivse eluhoiaku kujundamist igas eluvaldkonnas ja kõikides elanike gruppides.
-  Koostöö- ja ühistegevuse arendamine, erinevate võrgustike algatamine ja nende tegevuse toetamine kolmel suunal: tegevusgrupi sisene koostöö, koostöö teiste tegevusgruppidega ning rahvusvaheline koostöö.
- Elanike kõrge elukvaliteet ning edu tööturul  - atraktiivse, sotsiaalselt turvalise elu- ja ettevõtluskeskkonna väljaarendamine.
- Tegevuspiirkonna looduskeskkonna, majandusliku potentsiaali ja miljööväärtusliku ressursi keskkonnasäästlik ja ratsionaalne kasutamine.

JAP Arenguprioriteedid
Esimene valitud prioriteet väljendab tegevuspiirkonna avalikke huvisid ja vajadusi ning teine prioriteet ettevõtjate huvisid ja vajadusi.

Prioriteet 1: Elukeskkonna kvaliteedi parandamine

Tegevusvaldkonna arengu üldeesmärgiks on kaasaja nõuetele vastav elukeskkond, mille olulisemateks kriteeriumid on:
- korrastatud miljööväärtuslikud objektid lisandumine;
- elanikkonna keskkonnaalase ja sotsiaalse teadlikkuse ning aktiivsuse kasv.

Prioriteet 1:

Elukeskkonna kvaliteedi parandamine

Arengusuunad

1. Elukeskkond. Elamisväärne tehis-ja looduskeskkond.

2. Sotsiaalne kapital,
inimressursi arendamine.

Eesmärgid

Alaeesmärk 1

JAP tegevuspiirkond on atraktiivne ja elukeskkonna kvaliteet vastab elanike ja piirkonna külaliste vajadustele.

Miljööväärtuslikud alad, teed, hooned ja rajatised on korrastatud ning vajadusel rajatud uued.

Alaeesmärk 2

Piirkonna elanikkond on sotsiaalselt aktiivne, teadlik ja koostööle orienteeritud.

Piirkonna vabaühendused on kultuuripärandi säilitamisel ja arendamisel jätkusuutlikud.

Piirkonnas on  olemas kogukonna tegevusi toetav infrastruktuur ja vahenditega varustatus.

Meetmed

 

Meede 1.1

Elukeskkonna arengule suunatud teavitus-, koolitus- ja arendustegevuse toetus.

Meede 2.1

Kogukonna koostöö- ja arendustegevuse toetus

Teavitus- arendus- ja ühistegevus:
Info ja teabe hankimine ja levitamine. Koolitused, arendustegevus. Koostöö- ja ühistegevus.

Meede 1.2

Elukeskkonna parendamise toetus

Meede 2.2

Kogukonna sotsiaalse infrastruktuuri jätkusuutlikkuse toetus.

Investeeringud ja soetused:
Infrastruktuuri investeeringud: ehitus, renoveerimine, projekteerimine, planeeringud; seadmete, tehnika ja sisustuse hankimine.

Prioriteet 2: Kohalikele toodetele ja teenustele lisaväärtuse andmine

Tegevusvaldkonna arengu üldeesmärgiks on arendada välja kaasaja nõuetele vastav ettevõtluskeskkond, mille olulisemateks kriteeriumid on:
- uued, kaasajastatud tooted ja teenused turul;
- teenuste kvaliteedi ja kliendikesksuse suurenemine;
- ettevõtete konkurentsivõime kasv, uute ettevõtete arvu kasv, ettevõtete tegutsemisea pikenemine;
- tegevuspiirkonna atraktiivsuse ja tuntuse kasv.

 

Prioriteet 2:

Elukeskkonna kvaliteedi parandamine

Arengusuunad

 

3. Maaettevõtluse areng.  Konkurentsivõime ja tootearendus.

4. Turismettevõtlus. Maaturismi areng.

Eesmärgid

Alaeesmärk 3

Inimesed on ettevõtlikud ja

neil on ettevõtlusega tegelemiseks vajalikud teadmised ja oskused.

Ettevõtjad on koostööle orienteeritud, toimivad erinevad koostöövõrgustikud.

Ettevõtete konkurentsivõime on tõusnud läbi ettevõtluskeskkonna parandamise ja uute toodete ning teenuste kasutusele võtmise.

Alaeesmärk 4

Tegevuspiirkond on tuntud ja hästi turundatud.

Piirkonnas tegutsevate turismiettevõtete teenus on kvaliteetne ja kliendikeskne.

 

Olemasolevad külastusobjektid on renoveeritud ja parendatud ning potentsiaalsed rajatud.

Meetmed

 

Meede 3.1

Ettevõtete arendustegevuse, koostöö ja teavitustegevuse toetus.

Meede 4.1

Turismialase kommunikatsiooni, arendustegevuse ja koostöö toetus.

Teavitus-, arendus- ja ühistegevus:
Info ja teabe hankimine ja levitamine. Koolitused, arendustegevus. Koostöö- ja ühistegevus.

 

Meede 3.2

Tootearendusele või konkurentsivõime suurendamisele suunatud investeeringute ja soetuste toetus.

Meede 4.2

Turismiinfrastruktuuri arendamise toetus.

Investeeringud ja soetused:
Infrastruktuuri investeeringud; ehitus, renoveerimine, projekteerimine, planeeringud; seadmete, tehnika ja sisustuse hankimine.